བཟོ་ཚོང་ཁང་འདི་རུ་རྒྱུ་སྤུས་བཟང་ཞིང་བཟོ་ལྟ་ལེགས་པའི་གྲྭ་པའི་སྟོད་འགག་དང་གཟན། ཤམ་ཐབ། སྨད་གཡོག་ བཅས་དང་། མི་སྐྱ་ཕོ་མོ་རྒན་དར་གཞོན་གསུམ་གྱི་ཕྱུ་པ་དང་འོག་འཇུག སྟོད་གོས་སྣ་ཚོགས་ཡོད་ལ། དེ་ཡང་དེང་ སྐབས་བོད་ནང་དུ་ཆེས་དར་སོྲལ་ཆེ་བའི་བོད་ལྭ་དཔེ་གསར་ཅན་གང་མང་བཟོ་བཞིན་ཡོད། གཞན་ཡང་ཉོ་མཁན་གྱི་ཐུགས་འདོད་ལྟར་བོད་ལྭ་ཆེ་ཆུང་དང་བཟོ་ལྟ། རས་ཀྱི་ཁ་དོག་སོགས་རང་གིས་འདེམས་ ཆོག་ལ། རྒྱ་གར་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་ནས་ཀྱང་གཤམ་གྱི་འབྲེལ་གཏུག་ཨང་བརྒྱུད་དེ་མངགས་ཉོ་བྱེད་ཆོགchangsa-Ads-1


ལན་སློག


འབྲེལ་གཏུག།

ཁྱེད་ལ་བཤད་འདོད་པའི་གཏམ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡོད་རུང་འདི་རུ་ཤོད་དང་ཆོག

འབྲེལ་བྱང་།
ཆང་ས་དྲ་བའི་རྩོམ་གསར་དེབ་སྐྱེལ།

འདིར་ཐོ་འགོད་བྱས་ཚེས་སྐུ་ཉིད་ལ་ཉིན་རེའི་ཆང་ས་དྲ་བའི་རྩོམ་གསར་དག་ཁྱེད་ཀྱི་ཡིག་ཟམ་ནང་བསྐུར་ངེས།

×
 
×
ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱས་འགྲེལ་བརྗེད་སོང་ངམ།
×

Go up